Mangfold og likestillingsredegjørelse

Mangfold og likestillingsredegjørelse

Vi vil være et trygt og åpent arbeidssted for alle, og vi oppfordrer til en kultur preget av respekt og inkludering.

Rental.one fremmer likestilling og motarbeide diskriminering i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, likestillings- og diskrimineringsloven §26. Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering er et kontinuerlig fokusområde, som vi innlemmer i alle deler av vår virksomhet.

Alle medarbeidere i Rental.one skal ha like rettigheter og muligheter uavhengig av kjønn, livssyn, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne, graviditet og permisjon.

Vårt mål er å skape et inkluderende arbeidsmiljø hvor respekt for den enkelte står sentralt, og hvor kompetanse vurderes som det primære kriteriet. Vi tror på verdien av mangfoldige lag som kan utfordre etablerte tankesett og prosesser, og dermed bidra til bedre løsninger og styrket konkurransekraft.

For å oppnå våre mål jobber vi aktivt med rekruttering, utvikling og bevaring av ansatte. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke ledige stillinger for å bidra til en bedre balanse i kjønnsfordelingen i selskapet.

Vi evaluerer jevnlig tilfredsheten til våre ansatte gjennom arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler. Likestillingsarbeidet vårt er forankret i virksomhetens ulike strategier, verktøy og retningslinjer, og vi har klare retningslinjer for å hindre diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, med et tilhørende varslingssystem.

Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er også inkludert i den øvrige personalpolitikken, som er tilgjengelig i vår personalhåndbok.

Vi vil være et trygt og åpent arbeidssted for alle, og vi oppfordrer til en kultur preget av respekt og inkludering.

 

Status for likestilling

Rental.one tilhører en mannsdominert bransje, særlig innen fagarbeidere. Per 31.12.23 hadde Rental.one 61 ansatte, hvorav 5 kvinner noe som gir en kvinneandel på 8%. Høyest er kvinneandelen i ledergruppen, 25%.

2 av 3 (66,6%) styremedlemmer i Rental.One AS er kvinner, derav styreleder.

Kjønnsbalanse   Midlertidig ansatte Foreldrepermisjon Faktisk deltid Ufrivillig deltid
Oppgis i antall pr 31.12   Oppgis i antall Gj.snitt          
Inkl. midlertidig ansatte       antall uker          
Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
5 56 1 8 45 22 0 0 0 0

 

Rental.one har en svært lav andel deltidsansatte, og alle deltidsstillinger er basert på ønsker og behov fra den enkelte arbeidstaker. Vi har ingen ansatte som jobber ufrivillig deltid, og vi tilrettelegger for fleksible arbeidstidsløsninger for å imøtekomme helsemessige eller omsorgsrelaterte behov.

Bygg- og anleggsbransjen har vært og er fremdeles en meget mannsdominert bransje. I Rental.one jobber vi jevnt og systematisk for å rekruttere flere kvinner og vi har en hatt en positiv utvikling de senere år. Likevel viser kartleggingen av kjønnsfordeling viser at vi fremdeles har et stort behov for å øke kvinneandelen. Dette jobbes det mye med både i Rental.one og i bransjen for øvrig som har kampanjer for at flere jenter skal velge bygg og anlegg.

Kategori Kvinner Menn Total Andel kvinner
1 Ledelse 1 3 4 25 %
2 Fagledere 0 4 4 0
3 Operativ ledelse 1 9 10 10 %
4 Funksjonærer 1 3 4 25 %
5 Fagarbeidere og lærlinger 2 37 39 5 %
  Totalt antall 5 56 61 8 %

 

 

 

 

 

 

Vi er alltid klar for å yte god hjelp. Ta kontakt om vi kan hjelpe deg!

No results found.