Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Åpenhetsloven skal sikre allmenheten tilgang til informasjon som gjelder virksomhetenes håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter, samt arbeidsforhold forbundet med produksjon av varer og tjenester.

Vi i Rental.one har forpliktet oss til å sikre et trygt, rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø i hele verdikjeden. I samsvar med den nye loven, kommer vi til å fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden vår. Uansett hvilke varer og tjenester våre kunder kjøper av oss, skal de være trygge på at leveransene er i tråd med loven.

Aktsomhetsvurdering

Vi gjennomfører fortløpende aktsomhetsvurderinger av våre leverandørkjeder og samarbeidspartnere, samt egen virksomhet. Vurderingene skal være i tråd med OECDs retningslinjer, og tar utgangspunkt i en risikoanalyse av tjeneste-/produktkategorier og geografiske område.

Aktsomhetsvurderingene gir oss grunnlag for nærmere oppfølging av leverandører, herunder muligheten for å forhindre, redusere eller forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom vi avdekker negative funn, blir det opprettet en dialog og iverksatt tiltak for å utbedre og forhindre gjentagelse.

I henhold til loven skal det offentliggjøres en årlig redegjørelse for arbeidet som er gjort med aktsomhetsvurderinger. For vår redegjørelse (inkl. vedlegg) se nedenfor:

Informasjonsplikt

Alle har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vi i Rental.one håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Har du et generelt spørsmål rundt hvordan vi håndterer de negative konsekvensene, eller et spesifikt spørsmål knyttet til varer eller tjenester som vi leverer, kan vi kontaktes ved å sende e-post til: apenhetsloven@rental.one.

Vi tilstreber å besvare forespørsler innen tre uker fra mottak.

Get in touch! We are always ready to provide good help.

No results found.